Ако сте ВЪЗЛОЖИТЕЛ по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и трябва да намерите изпълнител за доставка на стоките от ПРИЛОЖЕНИЕТО към чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Вие познавате предимствата на процедурата договаряне без обявление. Правното основание е чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, ако сте ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7 или чл. 103, ал. 2, т. 9 от ЗОП, ако сте ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7а до 7г от ЗОП. Мотивите са ясни – имате доставка на стоки и тези стоки са включени в списъка, предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) и одобрен от Министерския съвет в Правилника за прилагане на закона (ППЗОП). Доказателствата - възложил сте поръчка на борсов член на лицензирана стокова борса от ДКСБТ, който сключва сделка чрез лицензиран брокер от ДКСБТ по реда на Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ).

Не съществува риск да получите становище за незаконосъобразност от Агенцията по обществени поръчки (АОП), поради различно тълкуване на основанията за откриване на процедурата, недостатъчност на основанията или липса на доказателства. Не съществува риск да бъдете обвинени, че сте организирали непрозрачна процедура или такава с предизвестен доставчик.

Отново обръщаме вниманието ви към кратките срокове на финализиране на целия процес: От откриването на процедурата до реалното сключване на договор за доставка е възможно да изминат само осем календарни дни като в същото време е осигурена възможност за свободна конкуренция и недопускане на дискриминация по отношение на кандидатите за изпълнители.

Така изброените предимства, както и необжалваемостта на процедурата при спазване изискванията на закона, прави настоящата процедура незаменима в случаи на спешност, без наличие на непредвидимост (форс-мажор), изключително икономична и осигуряваща несъмнено спазване на всички принципи, визирани в чл. 2 на ЗОП, за които следва да се следи при възлагане на обществените поръчки.


Ако сте потенциален ИЗПЪЛНИТЕЛ по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за доставка на стоките от ПРИЛОЖЕНИЕТО към чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Вие трябва да имате договорни отношения с член на лицензирана стокова борса от Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ), който постоянно ще Ви информира за всички открити процедури за доставка на интересуващите Ви стоки за конкретната стокова борса. Закона за стоковите борси и тържища, Борсовият правилник осигуряват ефективност, прозрачност и равнопоставеност при сключването на борсовите сделки. При интерес от Ваша страна към конкретна оферта, борсовият член Ви запознава с всички подробности и ако ги приемете и изпълните Вие се „състезавате” чрез брокера само по един единствен критерий най–добра цена. Разбира се, трябва да отговаряте на изискванията на чл. 47 от ЗОП, което доказвате с необходимите документи.

Специфичното при сделките по ЗОП на Софийска стокова борса АД е, че от внасянето на офертата за покупка до сключването на сделката трябва да са изминали минимум пет работни дни. Това се прави с цел информиране на обществеността и подготовка на потенциалните доставчици за сделката. Принципът на равнопоставеност и на този борсов кръг се гарантира от факта, че и двете страни по сключена борсова сделка внасят депозит, с който гарантират коректното изпълнение на задълженията си. Минималният размер на депозита е три процента от сключената сделка, според Борсовия правилник. След приключване на сделката и при липса на претенции на някоя от страните, депозитът се възстановява.


Дизайн и изработка от VebMaker Studio
Copyright © 2009 "Ей Си Ти" ЕООД. Всички права запазени.