Ако желаете да търгувате с борсови стоки е полезно да знаете кои стоки са в категорията на така наречените ”борсови стоки”, както и какъв е редът за тяхната търговия.

Накратко – борсовите стоки са ясно спесифицирани и еднозначно окачествени налични стоки, отговарящи на определени стандартни изисквания, но неприсъстващи физически на борсата. Техният изчерпателен списък е поместен по-долу.

Как се продават/купуват борсовите стоки: Стоките се предлагат чрез предварително заявени типизирани оферти. Сделките се сключват на специализирани борсови сесии, които се организират три пъти седмично. В борсовите сесии участвуват само лицензирани борсови посредници - брокери, акредитирани от членовете на борсата и притежаващи сертификат за брокерска правоспособност, издаден от ССБ АД и лицензирани от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Всеки търговец или производител има право да участва в сесиите и предхождащото предлагане с типизирани оферти само чрез посредничеството на избран и упълномощен от него брокер. Упъномощаването на брокер става с договор, с който възлагате на борсов член да ви представлява – да представи вашата оферта и впоследствие да сключи борсов договор за покупка/продажба на съответната стока. Офертите за сесията се представят в Секретариата на борсата от упълномощените брокери най-късно до 13.30 часа във вторник на текущата борсова седмица. Организацията и провеждането на борсовите сесии се извършва в съответствие с Борсовия правилник на ССБ АД. Борсовите сесии на спот пазара на ССБ АД се провеждат всяка сряда и четвъртък от 14.00 и всеки петък от 10.00 часа. Борсовите сделки се оформят с типови договори в три еднакви екземпляра, подписани от двете страни и заверени от котировчика на текущата борсова сесия. Всяка от страните заплаща на ССБ АД борсова такса в размер на 0.20% от стойността на стоката, предмет на сключената сделка. Комисионните за борсовия член се договарят пряко между борсовите членове - брокерските къщи (брокерите) и техните клиенти.

Дружесво „Ей Си Ти” е член на ССБ АД от 2000 г. и има богат опит при представителството на свои клиенти, търгуващи всички видови борсови стоки. Предлагаме на клиентите си бързо и качествено обслужване, при наличие на цялостна информация, касаеща пазара на конкретната стока към момента на нейното търгуване. При нужда осигуряваме на клиентите си допълнителна финансова и юридическа консултация, както и процесуално представителство.


СПИСЪК НА СТОКИТЕ, търгувани на Софийска стокова борса АД по кръгове и групи, приет от Общото събрание на акционерите на 07.10.1998 г. и актуализиран с протокол №7 от 9.12.2002 г. на заседание на Съвета на директорите

кръг "Хранителни стоки"

-Зърнени, технически и фуражни култури

-Живи животни и продукти от животински произход.

-Месо и месни продукти. Риба и рибни продукти.

-Растителни и животински масла и мазнини.

-Мляко и млечни продукти.

-Мелничарски продукти.

-Храни за животни.

-Тестени изделия.

-Преработени плодове и зеленчуци.

-Други хранителни продукти, в това число: напитки и тютюневи изделия


кръг "Нехранителни стоки"

-Черни, цветни и благородни метали.

-Изделия на черната и цветна металургия, проводници и кабели.

-Химикали и химически продукти.

-Каучук, пластмаси и изделия от тях.

-Енергийни материали и продукти, горива и нефтопроизводни.

-Продукти от неметални суровини, нерудни и минерали.

-Влакна, прежди, кожи, тъкани и изделия от тях.

-Дървен материал, дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях.

-Индустриални и промишлени изделия, инструменти, машини и оборудване.

-Електрически и електронни машини, апарати и оборудване.

-Строителни, монтажни и транспортни съоръжения, инсталации, части и принадлежности.


Дизайн и изработка от VebMaker Studio
Copyright © 2009 "Ей Си Ти" ЕООД. Всички права запазени.